Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, sub sancţiunea nulităţii absolute, o întreagă serie de acte juridice pot fi încheiate numai în formă autentică la notarul public. Aşa sunt de pildă actele juridice între vii de înstrăinare a terenurilor cu sau fără construcţii situate în intravilan sau extravilan; ipotecile convenţionale; donaţiile; actele constitutive ale societăţilor comerciale în nume colectiv sau în comandită simplă; actele constitutive ale societăţilor comerciale pe acţiuni care se constituie prin subscripţie publică; actele constitutive ale oricărei societăţi comerciale atunci când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un teren; actele constitutive ale asociaţiilor şi fundaţiilor fără scop patrimonial; actele constitutive şi statutele ocoalelor silvice; consimţământul scris de a dona ţesuturi sau organe umane în scop terapeutic; consimţământul părintelui firesc, dat prin act autentic notarial, în cazul adopţiei copilului sau de către celalalt soţ; actele de mecenat.