Ministerul Finanţelor Publice a pus în dezbatere publică proiectul de act normativ care creează cadrul legal general pentru fondul suveran de dezvoltare şi investiţii, anunță Mediafax. Proiectul de act normativ reglementează scopul fondului suveran de dezvoltare şi investiţii – atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase, angajarea de proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participarea directă ori prin intermediul altor fonduri de investiţii sau al unor societăţi de investiţii, singur sau împreună cu alţi investitori institutionali sau privaţi, inclusiv prin participarea în parteneriate public – private, precum şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit. Fondul va fi persoană juridică română ale cărei condiţii de organizare și funcționare se stabilesc prin hotărâre de Guvern, care se înfiinţează şi funcţionează ca societate pe acţiuni şi care este deţinut în întregime, în mod direct, pe toată durata de funcţionare de către statul român. Capitalul social va fi format din aport în numerar, precum şi din aport în natură. Aportul în natură se stabileşte prin hotărâre de Guvern şi se poate compune şi din bunuri mobile şi imobile proprietate privată a statului, inclusiv din acţiuni ale statului la societăţile la care acesta este acţionar. Strategia instituţiei se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor, în baza unui mandat aprobat în prealabil prin hotărâre de Guvern şi este corelată cu un set de indicatori de performanţă pe termen mediu şi lung stabiliţi de adunarea generală a acţionarilor. Strategia este însoţită de un plan de afaceri şi de o analiza economico-financiară care să o fundamenteze. Fondul va fi administrat în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere şi un directorat, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prin înfiinţarea fondului suveran de dezvoltare şi investiţii se are în vedere crearea unui vehicul de investiţii financiare (intermediere financiară) în acţiuni sau participaţii în proiecte sau companii profitabile, segment neacoperit în prezent pe piaţa financiară din România, care, pe de o parte, să aibă un rol multiplicator în economie pentru o dezvoltare sustenabilă şi, pe de altă parte, să catalizeze şi să mobilizeze resurse financiare disponibile către sectorul real şi proiecte profitabile.