Printr-o hotărâre a Consiliului Local Filipeștii de Pădure, pentru anul 2023 a fost aprobat un număr de 50 de posturi de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav, decizia fiind luată în contextul în care, potrivit legislației, contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie cu primăria localității de domiciliu sau reședință a persoanei cu handicap grav, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii. De altfel, chiar pe site-ul Primăriei Filipeștii de Pădure se regăsesc o serie de informații referitoare la actele necesare pe care persoana care solicită ocuparea unui asemenea post trebuie să le depună la sediul autorității locale, în vederea angajării. Este vorba despre următoarele documente: cerere de angajare; actul de identitate, în original și copie; carte de muncă (dacă solicitantul nu a avut carte de muncă, atunci va aduce o declarație pe proprie răspundere, certificată de un notariat, în care se specifică acest lucru); certificate de naștere și de căsătorie, original și copii; adeverință de venit eliberată de la circumscripția financiară; adeverință medicală, ștampilată și parafată, din care să reiasă că persoana în cauză este aptă de muncă; documentul prin care se atestă că a fost efectuată ancheta socială de către primărie; cazier judiciar; copie de pe actele de studii; acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare; declarație pe proprie răspundere, vizată la notariat, din care să reiasă că va respecta obligațiile prevăzute la art. 38 din Legea 448/2006, respectiv că, potrivit reglementărilor, contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie cu primăria localităţii de domiciliu sau reşedinţă a persoanei cu handicap grav, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii;acordul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, exprimat în scris, referitor la opțiunea părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, al adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora. Totodată, vor trebuie depuse și o serie de acte ale persoanei bolnave, respectiv: certificatul de încadrare în categoria de persoană cu handicap (original și copie); actul de identitate (original și copie); dacă este cazul – decizie de pensie (original și copie, talon de pensie), certificat de naștere, de căsătorie; referat medical de la medicul de familie, reprezentanții Primăriei Filipeștii de Pădure făcând precizarea că toate aceste documente se depun, în vederea angajării, până la data de 25 ale lunii. Așa cum prevede legislația în vigoare, asistentul personal are următoarele obligații principale: să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator, care este autoritatea locală;să semneze un angajament, ca act adițional la contractul colectiv de muncă, prin care își asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei cu handicap grav; să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitățile și serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fișa postului și în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav; să trateze cu respect, bună-credință și înțelegere persoana cu handicap grav și să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia; să comunice DGASPC Prahova, în termen de 48 ore de la luarea la cunoștință, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav și alte situații de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.