Guvernul a aprobat, joi, o Hotărâre prin care furnizorii de servicii de medicină fizică şi de reabilitare şi punctele de lucru ale acestora din zone deficitare pentru această specialitate îşi pot stabili programul de activitate astfel încât să asigurare accesul asiguraţilor la procedurile specifice efectuate în baze de tratament, potrivit Agerpres.
Conform unui comunicat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), pachetul de servicii medicale de bază acordat în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice cuprinde şi consultaţiile şi serviciile acordate de medicii de specialitate cu specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare în cabinetul medical. A fost reglementat programul de activitate zilnic al bazelor de tratament, astfel încât să asigure accesul asiguraţilor pe o durată de minimum 35 de ore pe săptămână şi minimum 5 zile pe săptămână, repartizarea acestuia pe zile fiind stabilită prin negociere cu casele de asigurări de sănătate.
Hotărârea aprobată joi de Guvern a modificat şi completat Anexa 2 la HG 696/2021, în scopul asigurării accesului la servicii de medicină fizică şi de reabilitare a asiguraţilor din localităţi sau zone deficitare pentru această specialitate. Astfel, furnizorii de servicii de medicină fizică şi de reabilitare şi punctele de lucru ale acestora care se află în localităţi sau zone deficitare pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare îşi pot stabili programul de activitate zilnic sub 7 ore pe zi, respectiv 35 de ore pe săptămână şi mai puţin de 5 zile pe săptămână, pentru asigurarea accesului asiguraţilor din aceste localităţi/zone la procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare efectuate în baze de tratament.
Furnizorii autorizaţi pentru acordarea serviciilor de medicină fizică şi reabilitare sunt: cabinete medicale, unităţi sanitare ambulatorii de medicină fizică şi de reabilitare, societăţi de turism balnear şi de medicină fizică şi de reabilitare, ambulatorii de specialitate, ambulatorii integrate, inclusiv centre de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică din structura spitalului.
Potrivit comunicatului, asi­gu­raţii pot beneficia de consultaţii acordate de medicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriul de specialitate, în baza biletelor de trimitere eliberate de către medicii de familie sau de medicii cu alte specialităţi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţi clinice, medicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare eliberând pacientului un plan de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare.
Perioada pentru care se decontează procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament este de maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii, cât şi la adulţi, cu excepţia copiilor 0-18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, cărora li se pot acorda proceduri medicale specifice de medicină fizică şi de reabilitare pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an/asigurat. În func­ţie de afecţiunea de bază, aceste perioade pot fi fracţionate în două fracţiuni, la recomandarea medicului de specialitate medicină fizică şi de reabilitare consemnată în Planul de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare.