La propunerea unora dintre cititorii ziarului nostru, continuăm să publicăm informaţii din domeniul administraţiei locale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Astfel, cei interesaţi vor putea afla cine reprezintă autoritatea executivă și cea deliberativă la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, dar și care sunt atribuţiile primarului și consilierilor locali etc., conform Codului administrativ.


Pe lângă atribuţiile menţionate în ediţia de ieri, Consiliul local hotărăște darea în administrare, vânzarea, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii; avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităţilor; atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe și de orice alte obiective de interes public local. Asigură, potrivit competenţei sale și în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educaţia; serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; sănătatea; cultura; tineretul; sportul; ordinea publică; situaţiile de urgenţă; protecţia și refacerea mediului; conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervaţiilor naturale; dezvoltarea urbană; evidenţa persoanelor; podurile și drumurile publice; serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local; serviciile de urgenţă de tip salvamont și de prim ajutor; activităţile de administraţie social-comunitară; locuinţele sociale și celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa; punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale. De asemenea, Consiliul local sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea acestora și a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa. Hotărăște, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării și realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; hotărăște, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, orașului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări; cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum și aderarea la asociaţii naţionale și internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. Poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și funcţionarea clădirilor în care își desfășoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes local. Poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare și întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creșterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. De asemenea, Consiliul local poate solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local. Hotărăște acordarea unor sporuri și a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice de interes local. Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, orașului sau municipiului, în baza unui regulament propriu, prin acest regulament fiind stabilite și condiţiile retragerii titlului conferit. Consiliile locale pot înfiinţa instituţii publice de interes local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului și cerinţelor colectivităţii locale, cu respectarea prevederilor legale și în limita mijloacelor financiare de care dispun.

(Va urma)