• Termenul-limită este sfârşitul lunii august

Pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul anterior, rentierii agricoli sunt obligaţi ca, până la finele lunii în curs, să se prezinte la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în vederea vizării carnetelor de rentier agricol. În caz contrar, aceştia nu-şi vor mai încasa banii. La nivelul Prahovei, dintre cei aproximativ 1.600 de rentieri agricoli existenţi în evidenţele APIA, doar 1.200 şi-au vizat carnetele, până în momentul de faţă.
Aceştia se pot prezenta fie personal, fie prin mandatar, curator sau tutore, după caz, în baza unei procuri autentice, curatelă sau hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă. În afara carnetului de rentier, aceştia trebuie să mai prezinte actul de identitate, în original; contractul de arendare a terenului; decizia comisiei de expertiză medicală actualizată, pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi copie. Renta viageră reprezintă, potrivit legii, suma de bani plătită celui care înstrăinează (vinde) sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa, ori a încheiat un acord cu un investitor. Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei pentru 100 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat şi pentru care a fost încheiat un acord cu un investitor, respectiv echivalentul în lei pentru 50 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat. În eventualitatea în care suprafeţele sunt mai mici de un hectar, suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată. Renta viageră se plăteşte într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta esta datorată.
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul acesta, renta datorată titularului în anul respectiv poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, în perioada de vizare, moştenitorii vor depune la oricare centru judeţean al APIA carnetul de rentier al defunctului (se depune obligatoriu), certificatul de deces (în original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune învestită cu formula „definitivă şi irevocabilă”, certificat de moştenitor, în original şi copie), actul de identitate al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (în original).
D. CONSTANTIN