Primăria Municipiului Ploiești informează comunitatea locală că s-a prelungit termenul pentru depunerea documentelor necesare acordării ajutorului lunar pentru căldură pentru sezonul rece actual până la data de 20.11.2021.
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova, a notificat, ieri, municipalitatea ploieșteană cu privire la faptul că cetățenii pot formula cererea pentru acordarea ajutorului pentru încălzire până la data de 15 octombrie 2021, dar nu mai târziu de 20 noiembrie 2021.
Drepturile vor fi acordate începând cu data de 01 noiembrie 2021 pentru toată perioada sezonului rece, atât timp cât se îndeplinesc condițiile de acordare.
Reamintim că formularele de cerere şi declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului lunar de încălzire a locuinței, aferent sezonului rece 2021 – 2022, se pot depune până în data de 20 noiembrie 2021, astfel:
• La sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești din Piața Eroilor nr. 1 A (intrarea dinspre Catedrală);
• La sediul Serviciului Ajutoare Încălzire, Programe şi Incluziune Socială din str. Văleni nr. 32 (în spatele sediului S.C. S.G.U. Ploiești).
Totodată, având în vedere contextul pandemiei cu COVID-19 și pentru a se evita aglomerația la ghișee, ploieștenii pot să transmită documentele necesare acordării ajutorului de încălzire a locuinței și prin poșta electronică (e-mail) la adresa aju@asscploiesti.ro, până în data de 20 noiembrie 2021, ora 23.59.
Formularul poate fi descărcat de la următorul link: http://www.ploiesti.ro/comunicate/2021/Cerere%20ajutor%20incalzire.pdf
LIMITE VENITURI PENTRU CARE SE ACORDĂ AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI:

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:
• alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
• stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
• sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare;
• veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.

BUNURI DEȚINUTE CARE CONDUC LA NEACORDAREA AJUTORULUI:

• clădiri sau spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti;
• terenuri de împrejmuire a locuinței şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală;
• autoturism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani;
• două sau mai multe autoturisme şi/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani;
• autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
• şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;
• utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
• utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
• utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric.
NOTĂ: La stabilirea dreptului de ajutor de încălzire se iau în calcul (se însumează) toate bunurile deținute.
În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru incalzire.

CINE BENEFICIAZĂ?
• toate persoanele singure sau familiile cu venituri reduse care îndeplinesc condițiile de acordare conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

DOCUMENTE CE TREBUIE SĂ ÎNSOȚEASCĂ CEREREA:
• acte de identitate: buletine, carte de identate, certificate de naștere;
• documente privind veniturile: cupon de pensie, indemnizație de handicap, adeverință de salariu net, inclusiv tichetele de masă sau norma de hrană, indemnizație de șomaj, cupon de indemnizație creștere copil, cupon de alocație de plasament;
• factura de la furnizorul de gaze naturale şi energie electrică;
• acte doveditoare privind locuința: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de donație cu clauză de habitație viageră, contract de comodat;
• hotărâre de divorț (unde este cazul);
• certificatul de deces în condițiile în care proprietarul sau titularul contractului de utilități (gaze naturale, energie electrică sau energie termică) a decedat;
• adeverinţa eliberată de asociaţia de locatari din care să rezulte numărul de persoane şi numărul de camere.

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI:
• cererile (formularul de ajutor de încălzire cât și cererea pentru stimulent) sunt declarații pe propria răspundere;
• ele se pot depune on-line pe e-mail: aju@asscploiesti.ro, individual (la sediul Serviciului Ajutoare de Încălzire, Programe și Incluziune Socială din Str. Văleni nr. 32 – spate SGU) sau prin asociațiile de proprietari / locatari.
• este obligatoriu ca ele să fie completate corect la toate rubricile din cerere;
• trebuie să se completeze corect numele și prenumele persoanei și ale celorlalți membri, codul numeric personal (CNP) potrivit actului de identitate, adresa din actul de identitate -similară adresei locuinței pentru care se solicită acordarea ajutorului de încălzire (pag.1 – pag. 3);

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE:

Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri prevăzute în lege.
Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuință. În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei lunar, pe tot parcursul anului.
Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere și se poate solicita fie împreună cu ajutorul pentru încălzire, fie separat, pe parcursul anului.
Cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește cumulat pentru toate sursele de energie utilizate, potrivit următorului exemplu:
O familie cu 5 membri și venituri de 199 lei/persoană care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem centralizat, pentru iluminat și aparate electrocasnice utilizează energie electrică și pentru prepararea hranei utilizează gazele naturale.
Această familie va beneficia de:
a) ajutor pentru încălzire cu energie termică
b) supliment pentru energie termică
c) supliment pentru gaze naturale
d) supliment pentru energie electrică.