Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a pus în dezbatere publică un proiect de ordin prin care sunt introduse noi obligații legate de liberalizarea pieței energiei. ANRE susține că ordinul are scopul de a clarifica unele aspecte legate de documentele necesare încheierii contractului de furnizare a energiei electrice. Potrivit proiectului de ordin, consumatorii casnici trebuie să comunice la schimbarea furnizorului indexul autocitit. Ordinul mai prevede și ce trebuie să conțină oferta tip și din ce este compus prețul, acesta urmând să fie prezentat defalcat pe componente, potrivit Hotnews.
Clientul casnic și clientul noncasnic vor comunica noului furnizor indexul autocitit. Acest lucru va fi făcut la data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului.
Noul furnizor are obligaţia de a prelua şi de a transmite operatorul de rețea indexul autocitit de clientul final, odată cu comunicarea datelor referitoare la contractul de furnizare.
Indexul autocitit se ia în considerare de către operatorul de rețea la stabilirea consumului de energie electrică în procesul de schimbare a furnizorului.
În cazul în care clientul final nu transmite indexul autocitit, operatorul de rețea are obligaţia citirii indexului echipamentului de măsurare în perioada cuprinsă între data transmiterii notificării de schimbare şi data schimbării efective a furnizorului.
Furnizorii sunt obligați să publice oferte-tip, cumulativ, prin următoarele mijloace proprii: pe pagina proprie de internet;în aplicaţia informatică „Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice“ publicată pe pagina de internet a ANRE; la punctul unic de contact.

Ce documente sunt necesare pentru încheierea unui contract

Pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului următoarele documente:a) cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere trebuie să se precizeze opţiunea acestuia privind oferta aleasă;b) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului;c) copia documentului din care rezultă deținerea în proprietate sau în folosință a spaţiului care face obiectul locului de consum, din care, la solicitarea şi pentru protecţia clientului final, se pot șterge/anonimiza părţi nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.
Documentul poate fi orice act care atestă dreptul de proprietate sau de folosință, la alegerea solicitantului, inclusiv adeverința eliberată de administraţia publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul din care rezultă că solicitantul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar; în cazul în care documentul atestă un drept de folosinţă temporară asupra acestui spaţiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosinţă; în cazul în care solicitantul nu deţine un document care să ateste dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra acestui spaţiu sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, dar acesta declară în scris pe propria răspundere ca foloseşte legal spaţiul respectiv, atât timp cât locul de consum nu este revendicat de altcineva, furnizorul poate încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un an, cu posibilitatea de prelungire.
Prezentarea documentelor, precum şi încheierea contractului de furnizare a energiei electrice se pot realiza şi prin mijloace electronice.
La cererea clientului final a unei oferte de furnizare, furnizorul este obligat să comunice într-un interval de cel mult 15 zile lucrătoare, o ofertă privind condiţiile echitabile de furnizare a energiei electrice, care conţine, obligatoriu, preţul de furnizare, termenii de plată şi data-limită de încheiere a contractului de furnizare.