Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova a anunţat că, în perioada 1 Martie – 31 august 2018 inclusiv, se pot viza carnetele rentierilor agricoli pentru acordarea rentei viagere agricole aferente anului 2017, conform legislaţiei în vigoare. Documentele necesare ce trebuie prezentate în vederea obţinerii vizei anuale sunt carnetul de rentier agricol; actul de identitate în original; document coordonate bancare (opţional); contract/ e de arendare existente la dosar; contract/ e de vânzare – cumpărare, dacă este cazul. “Vizarea carnetului de rentier este posibilă numai cu îndeplinirea art. 7 din Legea nr. 247/ 2005 Titlul XI privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare (Contractele de arendare trebuie să îndeplinească şi condiţia de continuitate pentru întreg anul calendaristic 2017). Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, persoana în cauză trebuie să se prezinte personal sau prin împuternicit legal (cu procură notarială de reprezentare/ curatelă). În cazul în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin mandatar, acesta trebuie să prezinte următoarele documente suplimentare: actul de identitate în original şi în copie; procura specială/ autentificată/ curatelă, în original şi în copie. Solicitanţii prezintă la oricare centru judeţean al APIA documentele menţionate mai sus, în original, pe baza cărora angajatul APIA va certifica și copiile depuse. După certificare, originalele vor fi restituite solicitanţilor. În cazul în care sunt deţinute documente care fac obiectul acordării rentei viagera agricole, prin care se modifică suprafeţele arendate, înstrăinate, dobândite în cursul anului 2017, este necesar ca persoanele în cauză să depună o cerere de reanalizare a dosarului, precum şi prezentarea documentelor doveditoare, în original, care vor sta la baza calculării/ recalculării rentei viagere agricole pentru anul 2017. În cazul în care s-a depus cerere de reanalizare a dosarului de rentă viageră agricolă, vizarea este posibilă numai după reanalizarea dosarului şi operarea datelor în sistemul electronic”, au menţionat reprezentanţii APIA Prahova. Pentru detalii suplimentare, cei interesaţi pot consulta site-ul oficial al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură: www.apia.org.ro sau telefon APIA Prahova 0244.410.877.