F. T.

Inspectoratele de Poliţie Judeţene eliberează, la cerere, solicitanţilor care doresc să devină agenţi de pază (securitate), atestate care să le permită să profeseze, conform unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).
În acest context, MAI precizează că persoanele care doresc să devină agent de securitate trebuie să depună o cerere la secţia de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean unde au domiciliul sau reședința. Dosarul pentru agent de securitate trebuie să conțină următoarele documente: cerere prin care se solicită avizarea; copie de pe actul de identitate; fişa medicală din care să rezulte că solicitantul este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru serviciul de pază; certificatul de cazier judiciar; atestatul sau certificatul de absolvire a cursului de calificare profesională pentru agent de pază.
În plus, MAI mai precizează: „Pentru a profesa în acest domeniu, pe lângă atestatul profesional și avizul medical, persoanele interesate trebuie să aibă cel puţin 18 ani, să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie și să fie cetăţeni români sau ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European. Cursurile de formare profesională a personalului pentru executarea activităţilor de pază se realizează prin furnizorii de formare profesională autorizaţi. Persoanele atestate ca agent de securitate și angajate în acest scop poartă uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o altă ţinută”.
Agenții de securitate au ca principale atribuții prevenirea producerii oricăror fapte ce pot aduce prejudicii unităţilor de care au grijă, precum și paza acestora, a bunurilor şi a valorilor prevăzute în documentele de serviciu.
De la începutul anului şi până în data de 10 noiembrie a.c., au obţinut astfel de atestate 3.541 de persoane.