Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti a făcut publice, recent, o serie de informații privind intabularea terenurilor și înscrierea posesiei acestora, ca urmare a completării Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, prin Legea nr.105/2019.
Astfel, în conformitate cu prevederile art. 110 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, coroborate cu prevederile punctului 25 din Legea nr.105/2019, se va impune în evidența fiscală diferenţa de suprafață de teren, efectiv ocupată, pe baza următoarelor documente: * copie de pe actul de identitate al solicitantului, declarația pe propria răspundere din care să reiasă suprafața de teren existentă și măsurătorile cadastrale cu suprafața reală, dacă suprafaţa din măsurători este mai mare în proporţie de până la 15% inclusiv, în cazul terenurilor din intravilan, şi de până la 5% în cazul terenurilor din extravilan * copie de pe cartea de identitate a solicitantului, declarația pe propria răspundere din care să reiasă suprafața de teren existentă, măsurătorile cadastrale cu suprafața reală și procesul verbal de vecinătate, eliberat de Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, dacă suprafaţa din măsurători este mai mare decât procentul de 15% în cazul terenurilor din intravilan, şi de 5% în cazul terenurilor din extravilan.
“Precizăm că impunerea se va face pe 5 ani în urmă, urmând a fi calculate atât debitele datorate, cât și accesoriile aferente. Lucrarea de impunere se realizează în termen de 25 zile de la data depunerii dosarului, iar la cererea contribuabililor, poate fi executată în termen de două zile, cu achitarea unei taxe de urgență în sumă de 86 lei”, a anunţat SPFL Ploieşti.
În vederea completării dosarului necesar acestei operațiuni, fiscul ploieştean a mai precizat că eliberează următoarele documente: Istoric de rol – în termen de 25 zile de la dată depunerii cererii, sau în două zile, dacă se achită o taxă de urgență în sumă de 86 lei; Certificat de atestare fiscală în care să fie indicată suprafaţa rezultată din noile măsurători cadastrale– în termen de două zile de la data depunerii cererii, sau în aceeași zi, cu achitarea unei taxe de urgență în sumă de 56 de lei.