Luiza Rădulescu Pintilie

Douăsprezece noi terenuri sunt deja stabilite în comuna Rîfov- satul Palanca spre a fi repartizate tinerilor care doresc să îşi construiască o casă, într-o zonă în care începe să se contureze un fel de cartier ce va reuni aproximativ 60 de locuinţe. Practic, aşezarea îşi întinereşte astfel zestrea edilitară şi îşi schimbă, în zona amintită, harta, cei care locuiesc acum doar pe partea dreaptă începând să aibă, peste drum, vecini. Şi, cu siguranţă, posibilitatea de a-şi construi propria casă îi va „lega” mai mult pe tineri de locul natal, ceea ce va însemna că şi media de vârstă a populaţiei- ajunsă mai spre bătrâneţe- dă ceva ani înapoi!
Administraţia locală a aprobat în acest sens „Regulamentul privind metodologia de atribuire a terenurilor în baza Legii 15/2003”, ce include prevederi foarte clare privind procedurile şi criteriile de atribuire a parcelelor, drepturile şi obligaţiile părţilor pe durata derulării contractului de comodat, precum şi contravenţiile şi sancţiunile aplicate în cazul nerespectării prevederilor regulamentului amintit.
Practic, pentru sprijinirea tinerilor care vor să îşi construiască o locuinţă proprietate personală, Consiliul Local Rîfov va atribui, cu titlu gratuit, suprafeţe de teren în conformitate cu planul urbanistic zonal, situaţia suprafeţelor disponibile urmând să se actualizeze anual, prin hotărâre a consiliului amintit. Conform regulamentului la care ne referim, suprafeţele de teren din intravilanul aflat în domeniul privat al comunei Rîfov se vor atibui tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani neîmpliniţi la data aprobării acordării terenurilor solicitate, existând o serie de criterii pe care trebuie să le îndeplinească potenţialii beneficiari. În primul rând, trebuie ca părinţii solicitantului să nu fi deţinut şi să nu deţină în proprietate un teren mai mare de 500 m în urban şi 5000 m în rural, indiferent de localitatea în care e terenul. În acelaşi timp, acesta trebuie să dovedească deţinerea, singur sau împreună cu părinţii, a unor resurse financiare în valoare de 2500 euro pentru cumpărarea materialelor necesare construcţiei casei ( contract împrumut, extras de cont bancar). Conform procedurii de atribuire a parcelelor, după ce primarul comunei Rîfov, prin compartimentele de specialitate, va întocmi şi va înainta Consiliului Local un proiect de hotărâre însoţit de un raport de specialitate cu propunere de aprobare a cererii fiecărui solicitant privind atribuirea terenului în folosinţă gratuită se va încheia un Contract de comodat şi, din acel moment, au loc transferul dreptului de folosinţă şi asumarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin părţilor. De asemenea, la o dată ce va fi convenită, vor avea loc predarea şi primirea amplasamentului prin ţăruşarea parcelei. În acelaşi regulament sunt precizate şi criteriile de departajare a solicitanţilor, stabilite prin punctaj, între care se regăsesc: data depunerii cererii (2 puncte pe an), existenţa veniturilor-5p faţă de cei fără venituri-2p, starea civilă (căsătoriţi-5p, necăsătoriţi-2p ), numărul minorilor aflaţi în întreţinere (cu minori-5p, fără minori-2p ), domiciliul de 3 ani în comuna Rîfov- 2 p, iar dacă părinţii sau unul dintre părinţii solicitantului locuiesc în comună de 20 de ani, iar solicitantul are şi el domiciliul de minimum trei ani se mai adaugă 4 puncte. Se ia în calcul şi nivelul studiilor, cei cu pregătire superioară primind, de exemplu, 15 puncte faţă de 0 puncte cei fără studii sau cu mai puţin de 8 clase absolvite. În scorul obţinut de solicitanţi contează şi încadrarea în anumite situaţii deosebite precizate de comisie, de exemplu sportivi de performanţă, persoane cu rezultate deosebite obţinute pe plan intern-10 p sau internaţional-20p. Inclusiv inexistenţa datoriilor la bugetul local se punctează, acordându-se 15 p. De reţinut şi că tânărului căruia i se repartizează un teren are o serie de obligaţii, de la cea privind obţinerea autorizaţiei de construire şi utilizarea suprafeţei acordate pentru realizarea locuinţei până la anunţarea comodantului de fiecare dată când apar situaţii obiective care împiedică execuţia contractului sau posibilitatea ipotecării locuinţei doar condiţionat de obţinerea acordului prealabil al comodantului. Orice încălcare de către beneficiar a prevederilor regulamentului şi neîndeplinire a obligaţiilor ce îi revin se sancţionează, de exemplu pentru nerespectarea amplasamentului şi a suprafeţei atribuite amenda este de la 300 la 1.000 lei. Iar dacă beneficiarul nu semnează contractul în termen de 30 de zile de la data stabilită i se retrage dreptul de utilizare a parcelei atribuite.