N. Dumitrescu

Pentru anul în curs, ajutorul de deces a fost stabilit la o nouă valoare. Cuantumul se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 2018 fiind, începând cu 6 ianuarie –
dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 3/2018, legea bugetului asigurărilor sociale de stat – în cuantum de 4.162 de lei. Trebuie menţionat însă faptul că, aşa cum prevede legislaţia, „În cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezintă jumătate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar”. Prin urmare, ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie este, de la 6 ianuarie 2018, în cuantum de 2.081 lei.
După cum se mai menţionează în legislaţie, ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces. Acordarea acestuia nu este condiţionată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare şi poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului. Cuantumul ajutorului de deces solicitat se achită la nivelul cuvenit la data decesului. „Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Se consideră membru de familie: soţul; copiii; părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile cauzate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă”, mai prevede legislaţia.
Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt: cerere tip pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari; certificat de deces în original și copie; actul de identitate al solicitantului în original și copie; acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atestă calitatea de moștenitor, tutore, curator, în original și copie ; acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli cauzate de deces.
De menţionat că, anul trecut, Casa Județeană de Pensii Prahova a achitat 8.959 ajutoare de deces, iar cuantumul valorii ajutorului de deces a fost de 3.131 de lei.