Noi reglementări în domeniul construcţiilor

Guvernul a aprobat joi o hotărâre potrivit căreia comisiile de recepţie a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente nu mai pot recomanda amânarea recepţiei, ci doar admiterea sau respingerea recepţiei.
Actul normativ modifica H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, în scopul reglementarii stricte a procesului de recepţie, a creşterii calităţii în domeniul construcţiilor, precum şi pentru sporirea responsabilităţii investitorilor, a executanţilor şi a celor implicaţi în procesul de recepţie, se arată într-un comunicat al Guvernului.
Din componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu: un reprezentant desemnat de către investitor, care este şi preşedintele comisiei; un reprezentant desemnat de către autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare; 1-3 specialişti în domeniul lucrărilor de construcţii supuse recepţiei, în funcţie de categoria şi clasa de importantă a construcţiilor, desemnaţi de investitor, alţii decât cei implicaţi în proiectarea/execuţia obiectivului de investiţii; aceştia îşi desfăşoară activitatea ca angajaţi ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări de servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz.
Componenta comisiei se completează, în mod obligatoriu, cu: un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii pentru obiectivele de investiţii, indiferent de sursa de finanţare, încadrate în categoria de importanţă A – „excepţională”, B – „deosebită” şi C – „normală” şi pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice; un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov pentru construcţiile menţionate în Legea 103/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; un reprezentant desemnat de către direcţiile judeţene pentru cultură sau a municipiului Bucureşti, pentru construcţiile nominalizate în lista monumentelor istorice; un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calităţii de investitor în cazul obiectivelor de investiţii încadrate în categoria de importanţă A – „excepţională” sau B -„deosebită”, finanţate total sau parţial din fonduri publice şi pentru care aprobarea documentaţiilor tehnico-economice este de competenţa Guvernului.
Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin 2/3 dintre membrii numiţi ai acesteia, iar decizia comisiei se ia cu majoritatea membrilor. Reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice şi ai organelor cu atribuţii de control în comisia de recepţie au drept de veto, iar în cazul în care aceştia propun respingerea recepţiei, aceasta trebuie motivată în scris.
Decizia comisiei nu reprezintă o simplă recomandare. Numai în conformitate cu decizia comisiei de recepţie, investitorul aprobă admiterea sau respingerea recepţiei, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, şi semnează procesul-verbal la terminarea lucrărilor.
În cazul în care investitorul nu îndeplineşte şi calitatea de proprietar, predă, la rândul său, proprietarului construcţia recepţionată. Este interzisă utilizarea construcţiei a cărei recepţie la terminarea lucrărilor a fost respinsă, până la finalizarea remedierilor, aceasta fiind pusă în stare de conservare prin grija şi cheltuiala investitorului. Recepţia finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepţiei finale în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanţie.
Prevederile Regulamentului nu se aplică în cazul construcţiilor pentru care recepţia la terminarea lucrărilor, respectiv recepţia finală, se afla în desfăşurare la data intrării în vigoare a actului normativ. Excepţie face cazul în care recepţia s-a făcut după vechea reglementare, dar comisia de recepţie a recomandat admiterea recepţiei cu obiecţii, obiecţiile neremediate în termenele convenite fiind considerate neconformităţi şi, în acest caz, recepţia finală se realizează potrivit prevederilor acestui Regulament.